Sulge otsing

Otsi kodulehelt

Kvaliteedipoliitika

Juhtkond on kehtestanud Laadur Grupi kvaliteedipoliitika, mis fikseerib ettevõtte tegevuse põhisuunad. Poliitika on vahendatud visooni ja missiooni kaudu, mis on teatavaks tehtud ja mõistetud kogu organisatsioonis ja mille aktuaalsust jälgitakse regulaarselt.

Laadur Grupi visiooniks on olla juhtiv masinate ja lahenduste tarnija Balti mere piirkonnas.

Laadur Grupi missiooniks on pakkuda klientidele parimat võimalikku tehnikat, laosisustust ja lahendusi koos kvaliteetse hooldusega, mis hõlmab seadmete kogu elutsüklit, arvestades klientide ja investorite huvidega ning tagades sellega ettevõtte pikaajalise stabiilsuse ja oma tegevuse pideva parendamise.

Laadur Grupi visiooni ja missiooni elluviimiseks, tegeletakse regulaarselt eesmärkide ülevaatamisega ja kaasajastamisega. Eesmärgid püstitatakse Laadur Grupis kahte erinevat liiki: finantseesmärgid ja tegevuslikud eesmärgid. Seatud eesmärke tutvustatakse erinevatel koosolekutel ettevõtte kõigile töötajatele.

Väljaarendamise, rakendamise ja pideva parendamise tagamiseks:

  • Juhtkond kehtestab kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärgid ning loob süsteemi kõikide töötajate informeerimiseks.
  • Juhtkond tagab kõikide töötajate informeerituse protsessidest turul, ettevõtte edusammudest, plaanidest ja muudatustest.
  • Juhtkond määrab kõikide töötajate kohustused ja volitused. Vt struktuur ja ametijuhendid.

Juhtkonna esindaja on tegevdirektor, kellel on kohustused ja volitused tagamaks:

  • kvaliteedijuhtimissüsteemile vajalike protsesside loomise ja rakendamise
  • juhtkonna informeerimise kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimisest ja parendusvajadustest
  • teadlikkuse edendamise kliendi nõuete kohta kogu ettevõttes

Allüksuste juhtide kohustuseks on tagada, et nende töötajad saaksid aru ja kasutaksid ettevõttes loodud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Igal juhil on õigus ja vastutus korrigeerida või peatada tema vastutusvaldkonda kuuluv protsess, kui selle käigus esineb kõrvalekaldeid dokumenteeritust. Juhtide kohustused ja vastutused määratletakse ametijuhendites.

Iga töötaja on vastutav kvaliteedi tagamise eest oma tegevusvaldkonnas ja kohustatud juhinduma oma tegevuses heakskiidetud tegevusmeetoditest. Töötaja ülesandeks on kontrollida oma tegevuste kvaliteeti. Igal töötajal on õigus algatada parendustegevusi süsteemi või toote kvaliteedi parandamiseks.